Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Datbrandt.nl VOF

Handelend onder de naam: Datbrandt.nl

Vestigings- en bezoekadres:

Wollinghuizerweg 54

9541 VC Vlagtwedde (Groningen)

Kvk nummer: 64067394

BTW nummer: 855508280B01

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1 Datbrandt.nl sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van koper uit.

2.2 Tevens sluit Datbrandt.nl iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verband houdend met ( verlate ) levering door vervoerder uit.

2.3 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder van Datbrandt.nl.

 

Artikel 3. Betaling

3.1 De betaling kan online geschieden via Ideal. Een andere mogelijkheid is cash of pin betaling aan de chauffeur.  In overleg met Datbrandt.nl kan er eventueel per factuur betaald worden.

3.2 Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 14 werkdagen na factuurdatum

op rekeningnummer NL15RABO0306233053 ten name van Datbrandt.nl te Vlagtwedde zijn betaald. Tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Datbrandt.nl uit hoofde van enige met Datbrandt.nl gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen terzaken van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

4.2 De houten kisten blijven te allen tijde in eigendom van Datbrandt.nl. Bij niet verhaalbare schade aan het product veroorzaakt door de klant tijdens de gebruikersperiode wordt een schadevergoeding tot €10,- in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de omvang van de schade en de eventuele extra kosten die dit met zich mee brengt.

 

Artikel 5. Eigendom emballage

5.1 Retouremballage, zijnde emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder onder meer is begrepen de houten kist, blijven eigendom van DatBrandt.nl, niet tegenstaande betaling van statiegeld hiervoor door de afnemer.

5.2 Indien de Afnemer de in het eerste lid van dit artikel bedoelde retouremballage en hulpmiddelen verkrijgt, hetzij van Datbrandt.nl, hetzij van derden, zal hij deze

emballage en hulpmiddelen gaan houden voor DatBrandt.nl.

5.3 Een afnemer is niet gerechtigd de in het eerste lid van dit artikel bedoelde retouremballage en hulpmiddelen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd.

Artikel 6. Statiegeld

6.1 Voor retouremballage en hulpmiddelen wordt statiegeld geheven.

6.2 In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van emballage en hulpmiddelen.

6.3 Voor beschadigde retouremballage en hulpmiddelen vindt geen terugbetaling van berekend statiegeld plaats.

 

Artikel 7. Aflevering

7.1 De bestelling zal worden geplaatst op een (bereikbare/verharde) plek aangewezen door de afnemer.

7.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico mag u mee helpen met het uitladen van de bestelling.

7.3 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de order, conform artikel 4.1 van de Leveringsvoorwaarden van Datbrandt.nl.

7.4 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen is hij verplicht Datbrandt.nl schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Datbrandt.nl de reeds gemaakt kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

7.5 Bij een aflevering buiten Nederland of naar de Waddeneilanden rekenen wij een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het aantal kilometers en extra kosten die dit met zich meebrengt.

7.6 Annuleren kan enkel wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.

7.7 De afleverdatum wordt in overleg met u besproken. Het is geen garantie dat uw bestelling binnen een dag kan worden geleverd.

 

Artikel 8. Klachten/retourzendingen

8.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Datbrandt.nl binnen 30 dagen na levering.

8.2 Zonder voorafgaande toestemming van Datbrandt.nl mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

8.3 Indien afnemer wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

8.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door afnemer bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Datbrandt.nl komen.

 

Artikel 9. Gegevensbescherming

9.1 De door afnemer aan DatBrandt.nl verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10. Automatische Incasso

10.1 Als er in het bestelproces voor betaling via iDeal met haardservice wordt gekozen, dan wordt het bedrag van de eerste Haardbox na betaling rechtstreeks van de rekening van afnemer afgeschreven. Daarnaast wordt toestemming verschaft aan Datbrandt.nl om doorlopende incasso-opdrachten te sturen om een vast bedrag af te schrijven. Dit bedrag kan in uw persoonlijke account worden aangepast of stopgezet.

10.2 Als afnemer het niet eens is met een incasso afschrijving gedaan door Datbrnadt.nl kan deze onder de voorwaarden afgesproken tussen afnemer en de bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

10.3 Indien een incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo, of wanneer een terugboeking als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft plaatsgevonden, behoudt Datbrandt.nl zich het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag de bestelling te bezorgen.